பல்வகை அறிவுரை

1தீமை செய்யாதே; தீமை ஒருபோதும் உனக்கு நேராது.
2அநீதியை விட்டு அகன்று செல்; அநீதியும் உன்னைவிட்டு விலகும்.
3குழந்தாய், அநீதி எனும் நிலத்தில் விதைக்காதே; அப்போது அதில் நீ ஏழு மடங்கு விளைச்சலை அறுக்கமாட்டாய்.
4ஆண்டவரிடமிருந்து உயர்நிலையைத் தேடாதே; பெருமைக்குரிய இருக்கையை மன்னரிடமிருந்து நாடாதே.
5ஆண்டவர் திருமுன் உன்னையே நீதிமான் ஆக்கிக்கொள்ளாதே; மன்னர் முன் உன்னையே ஞானி ஆக்கிக்கொள்ளாதே.
6நடுவர் ஆவதற்கு விரும்பாதே; அநீதியை நீக்க உன்னால் முடியாமல் போகலாம்; வலியவருக்கு அஞ்சி உன் நேர்மைக்கே இழுக்கு வருவிக்கலாம்.
7நகர மக்களுக்கு எதிராகக் குற்றம் செய்யாதே; மக்கள்முன் உன் பெயரைக் கெடுத்துக்கொள்ளாதே.
8செய்த பாவத்தையே மீண்டும் செய்யாதே; அவற்றுள் ஒன்றாவது உனக்குத் தண்டனை பெற்றுத் தரும்.
9‘நான் அளிக்கும் எண்ணற்ற கொடைகளை ஆண்டவர் கண்ணோக்குவார்; உன்னத கடவுளுக்கு நான் செலுத்தும் பலிகளை ஏற்றுக்கொள்வார்’ எனச் சொல்லாதே.
10நீ மன்றாடும்போது மனம் சோர்ந்து போகாதே; தருமம் செய்வதைப் புறக்கணியாதே.
11கசப்புணர்வு கொண்டோரை எள்ளிநகையாடாதே; நம்மைத் தாழ்த்தவும் உயர்த்தவும் வல்லவர் ஒருவர் உள்ளார்.
12பொய் புனைந்து உன் உடன்பிறப்பை ஏமாற்றாதே; உன் நண்பர்க்கும் அவ்வாறே செய்யாதே.
13பொய் சொல்ல விரும்பாதே; பொய் பேசும் பழக்கம் நன்மை தராது.
14மூப்பர் கூட்டத்தில் உளறாதே; நீ வேண்டும் போது பின்னிப் பின்னிப் பேசாதே.
15கடும் உழைப்பையும் உழவுத் தொழிலையும் வெறுக்காதே; இவை உன்னத இறைவனால் ஏற்படுத்தப்பட்டவை.
16பாவிகளின் கூட்டத்தோடு சேராதே; கடவுளின் சினம் காலம் தாழ்த்தாது வெளிப்படும் என்பதை மறவாதே.
17பணிவையே பெரிதும் நாடு; இறைப்பற்றில்லாதவர்களுக்கு நெருப்பும் புழுக்களும் தண்டனையாகக் கிடைக்கும்.

பிறரிடம் உறவு

18பணத்துக்காக நண்பரைக் கைவிடாதே; உண்மையான சகோதரனை ஓபிர் நாட்டுப் பொன்னுக்காகவும் பண்டம் மாற்றாதே.
19ஞானமுள்ள நல்ல மனைவியை இழந்துவிடாதே; அவளது நன்னயம் பொன்னைவிட உயர்ந்தது.
20உண்மையுடன் உழைக்கும் உன் அடிமைகளுக்கும், தங்கள் உயிரையே உனக்காகக் கொடுக்கும் கூலியாள்களுக்கும், எவ்வகைத் தீங்கும் செய்யாதே.
21அறிவுக்கூர்மை கொண்ட அடிமைக்கு அன்புகாட்டு; அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்க மறுக்காதே.
22உன் வீட்டில் விலங்குகள் இருந்தால் அவற்றைக் கவனித்துக்கொள்; அவை உனக்குப் பயன் கொடுத்தால் அவற்றை வைத்துக்கொள்.
23உனக்குப் பிள்ளைகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு நற்பயற்சி அளி; இளமைமுதலே பணிந்திருக்கச் செய்.
24உனக்குப் பெண் பிள்ளைகள் இருந்தால், அவர்களது கற்பில் அக்கறை காட்டு; அவர்களுக்கு மிகுதியாகச் செல்லம் கொடுக்காதே.
25உன் மகளுக்குத் திருமணம் செய்துவை; உன் தலையாய கடமையைச் செய்தவன் ஆவாய். அறிவுக்கூர்மை படைத்தவருக்கே உன் மகளை மணமுடித்துக்கொடு.
26உன் உள்ளத்திற்கு ஏற்ற மனைவி உனக்கு இருந்தால் அவளைத் தள்ளி வைக்காதே; நீ வெறுக்கும் மனைவியை நம்பிவிடாதே.
27உன் தந்தையை உன் முழு உள்ளத்துடன் மதித்து நட; உன் தாயின் பேறுகாலத் துன்பத்தை மறவாதே.
28அவர்கள் உன்னைப் பெற்றெடுத்தார்கள்; அதற்கு ஈடாக உன்னால் எதையும் செய்ய முடியாது என்பதை நினைவில் இருத்து.
29உன் முழு உள்ளத்தோடு ஆண்டவருக்கு அஞ்சு; அவருடைய குருக்களை மதித்து நட.
30உன்னை உண்டாக்கியவர்மீது உன் முழு வலிமையோடும் அன்பு செலுத்து; அவருடைய திருப்பணியாளர்களைக் கைவிடாதே.
31ஆண்டவருக்கு அஞ்சு; குருக்களைப் பெருமைப்படுத்து; குருக்களுக்குரிய பங்காகிய முதற்கனி, குற்றம்போக்கும் பலி, உழைப்பின் பயன், தூய்மையாக்கும் பலி, தூய பொருள்களின் முதற்பயன் ஆகியவற்றை உனக்குக் கட்டளையிட்டுள்ளபடி கொடு.
32ஏழைகளுக்குத் தாராளமாய்க் கொடு; இதனால் இறை ஆசி முழுமையாக உனக்குக் கிடைக்கும்;
33உயிர் வாழ்வோர் அனைவருக்கும் கனிவோடு கொடு; உயிர் நீத்தோர்க்கும் அன்பு காட்ட மறவாதே.
34அழுவோரைத் தவிர்க்காதே; புலம்புவோரோடு புலம்பு.
35நோயாளிகளைச் சந்திக்கத் தயங்காதே; இத்தகைய செயல் மற்றவர்களின் அன்பினை உனக்குப் பெற்றுத் தரும்.
36எல்லாவற்றிலும் உன் முடிவை நினைவில் கொள்; அவ்வாறெனில் ஒருபோதும் நீ பாவம் செய்யமாட்டாய்.

7:1 பேது 3:13. 7:5 யோபு 9:2. 7:6 லேவி 19:15. 7:9 நீமொ 21:27. 7:10 லூக் 18:1. 7:12 தொநூ 4:8. 7:14 சஉ 5:1-2; மத் 6:7. 7:15 தொநூ 3:19. 7:17 எசா 66:24. 7:21 விப 21:2; இச 15:12. 7:24-25 சீஞா 26:10-12; 42:9-11. 7:27 தோபி 4:3-4. 7:30 இச 6:5. 7:32 இச 15:8.