1[*]
2தீய நாட்டங்களின் பிடியில் சிக்கிக்கொள்ளாதே; இல்லையேல், காளையிடம் சிக்கியவன்போலக் கீறிக் குதறப்படுவாய்.
3உன் இலைகள் விழுங்கப்படும்; கனிகள் அழிக்கப்படும்; பட்ட மரம்போல நீ விடப்படுவாய்.
4தீய நாட்டங்களுக்கு ஒருவர் இடம் கொடுத்தால் அவையே அவரை அழித்துவிடும்; அவர் பகைவரின் நகைப்புக்கும் ஆளாவார்.

நட்பு

5இன்சொல் நண்பர் தொகையைப் பெருக்கும்; பண்பான பேச்சு உன் மதிப்பை உயர்த்தும்.
6அனைவரோடும் நட்புடன் பழகு; ஆனால் ஆயிரத்தில் ஒருவரே உனக்கு ஆலோசகராய் இருக்கட்டும்.
7ஆய்ந்து நட்புக்கொள்; நண்பரையும் விரைவில் நம்பிவிடாதே.
8தன்னலம் தேடும் நண்பர்களும் உண்டு; அவர்கள் உன் நெருக்கடியான வேளையில் உன்னோடு இருக்கமாட்டார்கள்.
9பகைவர்களாய் மாறும் நண்பர்களும் உண்டு; அவர்கள் உங்கள் பிணக்கை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி, உனக்கு இழிவைக் கொண்டு வருவார்கள்.
10உன்னுடன் விருந்துண்ணும் நண்பர்களும் உண்டு; அவர்கள் உன் நெருக்கடியான வேளையில் உன்னோடு இருக்கமாட்டார்கள்.
11நீ நல்ல நிலையில் இருக்கும்போது, அவர்கள் உன் உயிருக்கு உயிரான நண்பர்களாய் இருப்பார்கள்; உன் பணியாளர்களை ஆட்டிப் படைப்பார்கள்;
12நீ தாழ்ந்துவிட்டால் உனக்கு எதிராய் அவர்கள் மாறுவார்கள்; உன் முகத்தில் விழிக்கமாட்டார்கள்.
13உன் பகைவர்களிடமிருந்து விலகி நில்; உன் நண்பர்களிடம் எச்சரிக்கையாய் இரு.
14நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்கள் பாதுகாப்பான புகலிடம் போன்றவர்கள்; இத்தகைய நண்பர்களைக் கண்டவர்கள் புதையலைக் கண்டவரைப் போன்றவர்கள்.
15நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்களுக்கு ஈடான செல்வம் எதுவுமில்லை; அவர்களது தகைமைக்கு அளவுகோல் இல்லை.
16நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்கள் நலம் அளிக்கும் மருந்து போன்றவர்கள்; ஆண்டவருக்கு அஞ்சுவோரே இத்தகைய நண்பர்களைக் கண்டடைவர்.
17ஆண்டவருக்கு அஞ்சுவோரே முறையான நட்புப் பேணுவோர். அவர்களை அடுத்தவர்களும் அவர்களைப்போலவே இருப்பார்கள்.

ஞானத்தை அடையப் பயிற்சி

18குழந்தாய், இளமைமுதல் நற்பயிற்சியைத் தேர்ந்துகொள்; முதுமையிலும் ஞானம் பெறுவாய்.
19உழுது, விதைத்து, பின் நல்ல விளைச்சலுக்காகக் காத்திருக்கும் உழவர்போன்று ஞானத்தை அணுகு. ஞானத்துக்காக உழைப்போர் சிறிதளவே களைப்படைவர்; விரைவிலேயே அதன் கனிகளை உண்பர்.
20நற்பயிற்சி இல்லாதவர்களிடம் ஞானம் மிகக் கடுமையாக நடந்துகொள்ளும்; அறிவிலிகள் அதனோடு நிலைத்திருக்கமுடியாது.
21அது அவர்களைச் சோதிக்கும் பாறாங்கல்லாய் இருக்கும்; அவர்கள் அதைத் தள்ளிவிடக் காலம் தாழ்த்தமாட்டார்கள்.
22ஞானம் பெயர்ப் பொருத்தம் உடையது; பலருக்கு அது புலப்படுவதில்லை.
23குழந்தாய், உற்றுக்கேள்; என் தீர்ப்புகளை ஏற்றுக்கொள்; என் அறிவுரைகளைப் புறக்கணியாதே.
24ஞானத்தின் விலங்குகளில் உன் கால்களைப் பிணைத்துக்கொள்; அதன் சங்கிலியில் உன் கழுத்தைப் புகுத்திக்கொள்.
25குனிந்து அதனைத் தோளில் தூக்கிச் சுமந்து செல்; அதன் தளைகளைக் கண்டு எரிந்து விழாதே.
26உன் முழு உள்ளத்தோடும் அதனை அணுகு; உன் முழு வலிமையோடும் அதன் வழியில் நடந்து செல்.
27அதனை நீ நாடித் தேடு; அது உனக்குப் புலப்படும். அதனைச் சிக்கெனப் பிடி; நழுவவிடாதே.
28முடிவில் அது அளிக்கும் ஓய்வைப் பெறுவாய்; அதுவே உனக்கு மகிழ்ச்சியாய் மாறும்.
29அதன் விலங்குகள் உனக்கு வலிமையான பாதுகாப்பு ஆகும்; அதன் தளைகள் மாட்சிமிகு ஆடையாக மாறும்.
30அதன் மீது பொன் அணிகலன் உள்ளது; அதன் தளைகள் நீல மணிவடமாகும்.
31ஞானத்தை மாட்சிமிகு ஆடையாக அணிந்துகொள்; மகிழ்ச்சிதரும் மணிமுடியாகச் சூடிக்கொள்.
32சூழந்தாய், நீ விரும்பினால் நற்பயிற்சி பெற முடியும்; உன் கருத்தைச் செலுத்தினால் திறமையுடன் திகழ முடியும்.
33கேட்டறிய ஆர்வம் கொண்டால் அறிவு பெறுவாய்; பிறருக்குச் செவிசாய்த்தால் ஞானியாவாய்;
34மூப்பர்களின் தோழமையை நாடு; ஞானிகள் யார் எனக் கண்டு அவர்களைச் சார்ந்து நில்.
35கடவுளைப் பற்றிய எல்லா உரைகளுக்கும் செவிசாய்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டு; அறிவுக்கூர்மை கொண்ட பழமொழிகளைக் கேட்காமல் விட்டுவிடாதே.
36அறிவுக்கூர்மை படைத்தோரை நீ கண்டுவிட்டால், விரைந்து அவர்களிடம் செல்; உன் காலடி பட்டு அவர்களின் வீட்டு வாயிற்படிகள் தேயட்டும்.
37ஆண்டவரின் நெறிமுறைகளை எண்ணிப்பார்; அவருடைய கட்டளைகளை எப்போதும் உள்ளத்தில் இருத்து. அவரே உன் உள்ளத்திற்குத் தெளிவூட்டுவார்; நீ விரும்பும் ஞானத்தை உனக்கு அருள்வார்.

6:6 சஉ 7:28. 6:24 நீமொ 1:9. 6:27 நீமொ 4:13. 6:36 நீமொ 8:34. 6:37 திபா 1:2; யோசு 1:8.
6:1 5:15இ-ஈ, 6:1ஆகக் கொள்ளப் படுகிறது.