செல்வச் செருக்கு

1உன் செல்வங்களில் நம்பிக்கை வைக்காதே; ‘எனக்கு அவை போதும்’ எனச் சொல்லாதே.
2உன் நாட்டங்களுக்கும் வலிமைக்கும் அடிமையாகாதே; உன் உள்ளத்து விருப்பங்களைப் பின்பற்றாதே.
3எனக்கு எதிராய்ச் செயல்படக்கூடியவர் யார்? எனச் சொல்லாதே; ஆண்டவர் உன்னைத் தண்டியாமல் விடமாட்டார்.
4‘நான் பாவம் செய்தேன்; இருப்பினும், எனக்கு என்ன நேர்ந்துவிட்டது?’ எனக்கூறாதே; ஆண்டவர் பொறுமை உள்ளவர்.
5பாவத்துக்கு மேல் பாவம் செய்யும் அளவுக்குப் பாவ மன்னிப்புப்பற்றி அச்சம் இல்லாமல் இராதே. ‘ஆண்டவரின் பரிவு எல்லையற்றது;
6‘எண்ணற்ற என் பாவங்களை அவர் மன்னித்துவிடுவார்’ என உரைக்காதே. அவரிடம் இரக்கமும் சினமும் உள்ளன; அவரது சீற்றம் பாவிகளைத் தாக்கும்.
7ஆண்டவரிடம் திரும்பிச் செல்லக் காலம் தாழ்த்தாதே. நாள்களைத் தள்ளிப்போடாதே. ஆண்டவரின் சினம் திடீரென்று பொங்கியெழும்; அவர் தண்டிக்கும் காலத்தில் நீ அழிந்துபோவாய்.
8முறைகேடான செல்வங்களில் நம்பிக்கை வைக்காதே; பேரிடரின் நாளில் அவற்றால் உனக்குப் பயன் இராது.

வாய்மையும் தன்னடக்கமும்

9எல்லா வகைக் காற்றிலும் தூற்றிக் கொள்ளாதே; எல்லா வழிகளிலும் போகாதே; இரட்டை நாக்குக்* கொண்ட பாவிகள் இவ்வாறே செய்வார்கள்.
10உன் மனச்சான்றை உறுதியோடு பின்பற்று; முன் பின் முரண்படாமல் பேசு.
11விரைந்து செவிசாய்; பொறுத்திருந்து விடை கூறு.
12உனக்குத் தெரிந்தால், மறுமொழி கூறு; இல்லையேல் வாயை மூடிக்கொள்.
13பெருமையும் சிறுமையும் பேச்சினால் வரும்; நாக்கே ஒருவருக்கு வீழ்ச்சியைத் தரும்.
14புறங்கூறுபவன் எனப்பெயர் வாங்காதே; உன் நாவால் மற்றவர்களுக்குக் கண்ணி வைக்காதே. திருடர்களுக்கு உரியது இகழ்ச்சி; இரட்டை நாக்கினருக்கு உரியது கடும் கண்டனம்.
15பெரிதோ சிறிதோ எதிலும் குற்றம் செய்யாதே; நண்பனாவதற்கு மாறாகப் பகைவனாகாதே. கெட்ட பெயர் இழுக்கையும் பழிச்சொல்லையும் வருவிக்கும்; இரட்டை நாக்குக்கொண்ட பாவிகளுக்கு இவை நேரும்.

5:1 திபா 62:10. 5:4 சஉ 8:11. 5:8 எசே 7:19. 5:11 யாக் 1:19. 5:13 நீமொ 18:21.
5:9 ‘இரட்டை நாக்கு’ என்றால் புரட்டிப் பேசுதல். (காண் 5:15;28:13). 5:15 [ ] 6:1- ஆகக் கொள்ளப்படுகிறது.