கடன்

1இரக்கம் காட்டுவோர் தமக்கு அடுத்திருப்பவருக்குக் கடன் கொடுக்கின்றனர்; பிறருக்கு உதவி வெய்வோர் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர்.
2அடுத்திருப்பவருக்கு அவருடைய தேவைகளில் கடன் கொடு; உரிய காலத்தில் பிறருடைய கடனைத் திருப்பிக்கொடு.
3சொல் தவறாதே; அடுத்தவர் மீது நம்பிக்கை வை; உனக்குத் தேவையானதை எப்போதும் நீ கண்டடைவாய்.
4வாங்கின கடனைக் கண்டெடுத்த பொருள்போலப் பலர் கருதுகின்றனர்; தங்களுக்கு உதவியோருக்குத் தொல்லை கொடுக்கின்றனர்.
5கடன் வாங்கும்வரை கடன் கொடுப்பவரின் கையை முத்தமிடுவர்; அடுத்திருப்பவரின் செல்வத்தைப் பற்றித் தாழ்ந்த குரலில் பேசுவர்; திருப்பிக் கொடுக்கவேண்டிய போது காலம் தாழ்த்துவர்; பொறுப்பற்ற சொற்களைக் கூறுவர்; காலத்தின்மேல் குறை காண்பர்.
6அவர்கள் கடனைத் திருப்பிக் கொடுக்க முடிந்தாலும் பாதியைக் கொடுப்பதே அரிது. அதையும் கண்டெடுத்த பொருள் என்றே எண்ணிக்கொள்வர்; இல்லையேல், கடனைத் திருப்பித் தராமல் ஏமாற்றிவிடுவர்; இவ்வாறு தாமாகவே எதிரியை உண்டாக்கிக் கொள்வர்; சாபத்தையும் வசைமொழியையும் திருப்பிக் கொடுப்பர்; மாண்புக்குப் பதிலாக இகழ்ச்சியைத் தருவர்.
7பலர் கடன் கொடாமலிருந்தது தீய எண்ணத்தினால் அன்று; காரணமின்றி ஏமாற்றப்படலாமோ என்னும் அச்சத்தினால்தான்.

தருமம்

8தாழ்நிலையில் இருப்போர் குறித்துப் பொறுமையாய் இரு; நீ இடும் பிச்சைக்காக அவர்கள் காத்திருக்கும்படி செய்யாதே.
9கட்டளையைமுன்னிட்டு ஏழைகளுக்கு உதவிசெய்; தேவையின்போது அவர்களை வெறுங்கையராய்த் திருப்பி அனுப்பாதே.
10பணத்தை உன் சகோதரர்களுக்காகவோ நண்பர்களுக்காகவோ செலவிடு; அழிந்து போகும்படி அதைக் கல்லுக்கு அடியில் மறைத்துவைக்காதே.
11உன்னத இறைவனின் கட்டளைப்படி உன் செல்வத்தைப் பயன்படுத்து; அது பொன்னிலும் மேலாக உனக்குப் பயனளிக்கும்.
12உன் களஞ்சியத்தில் தருமங்களைச் சேர்த்துவை; அவை எல்லாத் தீமையினின்றும் உன்னை விடுவிக்கும்.
13வலிமையான கேடயத்தையும் உறுதியான ஈட்டியையும்விட அவை உன் பகைவரை எதிர்த்து உனக்காகப் போராடும்.

பிணை

14நல்ல மனிதர் தமக்கு அடுத்திருப்பவருக்குப் பிணையாய் நிற்பர்; வெட்கம் கெட்டோர் அவர்களைக் கைவிட்டுவிடுவர்.
15பிணையாளர் செய்த நன்மைகளை மறவாதே; அவர்கள் தங்கள் வாழ்வையே உனக்காகத் தந்துள்ளார்கள்.
16பாவிகள் பிணையாளர் செய்த நன்மைகளை அழிக்கிறார்கள்; நன்றி கெட்டவர்கள் தங்களை விடுவித்தவர்களையே கைவிட்டு விடுவார்கள்.
17பிணையாய் நின்றதால் செல்வர் பலர் சீரழிந்தனர்; திரை கடல் போல் அலைக்கழிக்கப்பட்டனர்.
18அது வலிய மனிதரை வெளியே துரத்தியது; அயல்நாடுகளில் அலையச் செய்தது.
19பயன் கருதித் தங்களையே பிணையாளர் ஆக்கிக் கொண்ட பாவிகள் தங்களையே தீர்ப்புக்கு உட்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்.
20உன்னால் முடிந்தவரை அடுத்தவருக்கு உதவு; நீயே விழுந்துவிடாமல் எச்சரிக்கையாய் இரு.

விருந்தோம்பல்

21வாழ்வின் அடிப்படைத் தேவைகளாவன; தண்ணீர், உணவு, உடை, மானம் காக்க வீடு.
22அடுத்தவர் வீட்டில் உண்ணும் அறுசுவை உணவைவிடத் தன் கூரைக்கு அடியில் வாழும் ஏழையின் வாழ்வே மேல்.
23குறைவோ நிறைவோ எதுவாயினும், இருப்பதைக் கொண்டு மனநிறைவு கொள்; அப்போது உன் வீட்டாரின் பழிச்சொற்களை நீ கேட்கமாட்டாய்.
24வீடு வீடாய்ச் செல்வது இரங்கத்தக்க வாழ்க்கை; இத்தகையோர் போய்த் தங்கும் இடத்தில் பேசவும் துணியமாட்டார்கள்.
25நீ விருந்தோம்பிப் பருகக் கொடுத்தாலும் செய்நன்றி பெறமாட்டாய்; மேலும், பின்வரும் கடுஞ் சொற்களையே கேட்பாய்:
26“அன்னியனே, வா இங்கே; உணவுக்கு ஏற்பாடு செய்; ஏதாவது உன் கையில் இருந்தால் எனக்கு உண்ணக் கொடு.
27அன்னியனே, மாண்புடையோர் முன்னிலையிலிருந்து வெளியே போ; என் சகோதரன் என்னுடன் தங்குகிறான்; எனக்கு வீடு தேவை.”
28வீட்டாரின் கடுஞ்சொல்லும் கடன் கொடுத்தோரின் பழிச்சொல்லும் அறிவுள்ள மனிதரால் தாங்க முடியாதவை.

29:1-7 லேவி 25:35-38; விப 22:25; இச 15:8. 29:9-13 நீமொ 19:27. 29:11 மத் 19:21. 29:23 1 திமொ 6:6-8.