1பழிவாங்குவோர்

ஆண்டவரிடமிருந்து

பழிக்குப்பழியே பெறுவர்.

ஆண்டவர் அவர்களுடைய

பாவங்களைத் திண்ணமாய்

நினைவில் வைத்திருப்பார்.

2உனக்கு அடுத்திருப்பவர்

செய்த அநீதியை

மன்னித்துவிடு;

அவ்வாறெனில் நீ

மன்றாடும் போது உன்

பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.

3மனிதர் மனிதர்மீது

சினங்கொள்கின்றனர்;

அவ்வாறிருக்க, ஆண்டவர்

தங்களுக்கு நலம் அளிப்பார்

என எவ்வாறு எதிர்பார்க்க முடியும்?

4மனிதர் தம்போன்ற மனிதருக்கு

இரக்கங்காட்டுவதில்லை;

அப்போது அவர்கள்

தம் பாவமன்னிப்புக்காக

எப்படி மன்றாடமுடியும்?

5அழியும் தன்மை கொண்ட

மனிதர் வெகுளியை

வளர்க்கின்றனர்.

அவ்வாறாயின், யார்

அவர்களுடைய பாவங்களுக்குக்

கழுவாய் தேட முடியும்?

6உன் முடிவை நினைத்துப்பார்;

பகைமையை அகற்று;

அழிவையும் சாவையையும்

நினைத்துப்பார்;

கட்டளைகளில் நிலைத்திரு.

7கட்டளைகளை நினைவில் கொள்;

அடுத்தவர்மீது சினங்கொள்ளாதே;

உன்னத இறைவனின்

உடன்படிக்கையைக் கருத்தில் வை;

குற்றங்களைப் பொருட்படுத்தாதே.

பூசல்

8பூசலைத் தவிர்த்திடு;

உன் பாவங்கள் குறையும்.

சீற்றங்கொள்வோர் சண்டையை

மூட்டிவிடுகின்றனர்.

9பாவிகள் நட்பைக்

கலைக்கிறார்கள்;

அமைதியாய் இருப்போரிடையே

பிணக்கை விதைக்கிறார்கள்.

10விறகின் தன்மைக்கு

ஏற்ப நெருப்பு பற்றியெரியும்;

பூசலின் கடுமைக்கு

ஏற்ப அது பற்றியெரியும்.

மனிதரின் வலிமையைப் பொறுத்து

அவர்களின் சீற்றம் அமையும்;

அவர்களின் செல்வத்தைப் பொறுத்து

அவர்களது சினம் பெருகும்.

11திடீர் வாக்குவாதம்

நெருப்பை மூட்டுகிறது;

திடீர்ப் பூசல் கொலைக்கு

இட்டுச் செல்கிறது.

12ஊதும்போது தீப்பொறி

கொழுந்துவிட்டு எரிகிறது;

அதன்மீது துப்பும்போது

அது அணைந்துபோகிறது;

இந்த இரு விளைவுகளும்

உன் வாயினின்றே புறப்படுகின்றன.

புறங் கூறுதல்

13புறங்கூறுவோரையும்

இரட்டை நாக்குக்

கொண்டோரையும் சபி.

அமைதியில் வாழ்ந்த பலரை

அவர்கள் அழித்துவிட்டார்கள்.

14மூன்றாவது நாக்கு*

பலரை நிலைகுலையச் செய்தது;

அவர்களை நாடுவிட்டு நாடு

துரத்தியடித்தது;

அரண் கொண்ட நகர்களைத்

தகர்த்தெறிந்தது;

பெரியோர்களின்

வீடுகளைத் தரைமட்டமாக்கியது.

15மூன்றாவது நாக்கு

பற்றுள்ள மனைவியரையும்

வெளியில் துரத்தியது;

அவர்களுடைய உழைப்பின்

பயனை இழக்கச் செய்தது.

16அதற்குச் செவிசாய்ப்பவர்கள்

ஓய்வு கொள்ளமாட்டார்கள்;

அமைதியிலும் வாழமாட்டார்கள்.

17சவுக்கடி தழும்பை உண்டாக்கும்;

வாயடியோ எலும்பை முறிக்கும்.

18பலர் வாள்முனையில்

மடிந்திருக்கின்றனர்;

நாவால் மடிந்தோரே

அவர்களை விட மிகுதியானோர்.

19மூன்றாவது நாக்கினின்று

பாதுகாக்கப்பட்டோர்

பேறுபெற்றோர்;

அதன் சீற்றத்துக்கு

ஆளாகாதோறும்

அதன் நுகத்தைச்

சுமக்காதோறும்

அதன் சங்கிலிகளால்

கட்டப்படாதோரும்

பேறுபெற்றோர்.

20அதன் நுகம் இரும்பு நுகம்;

அதன் சங்கிலிகள்

வெண்கலச் சங்கிலிகள்.

21அதனால் விளையும்

சாவு இழிந்த சாவு;

அதனைவிடப் பாதாளம்

மேலானது.

22இறைப்பற்றுள்ளோர்மீது

அதற்கு ஆற்றலில்லை;

அதன் தீப்பிழம்புகள்

அவர்களை எரிப்பதில்லை.

23ஆண்டவரைவிட்டு விலகுவோர்

அதற்குள் விழுகின்றனர்;

அவர்களுக்குள் அது

கொழுந்துவிட்டு எரியும்;

அதை அணைக்க முடியாது.

அது சிங்கத்தைப்போன்று

அவர்கள் மீது கட்டவீழ்த்து

விடப்படும்;

வேங்கையைப்போன்று

அவர்களைப் பிறிட்டுக் கிழிக்கும்.

24உன் உடைமைகளைச்

சுற்றி முள் வேலியிடு;

உன் வெள்ளியையும்

பொன்னையையும் பூட்டிவை.

25உன் சொற்களை நிறுத்துப்

பார்க்கத் துலாக் கோலையும்

எடைக்கற்களையும் செய்துகொள்;

உன் வாய்க்குக் கதவு

ஒன்று செய்து அதைத் தாழிடு.

26நாவால் தவறாதபடி

எச்சரிக்கையாய் இரு;

இல்லையேல்,

உனக்காய்ப் பதுங்கியிருப்போர்

முன் நீ வீழ்ச்சியுறுவாய்.


28:2 மத் 6:14; மாற் 11:25. 28:9 நீமொ 6:12, 14, 19. 28:12 1 யாக் 3:10. 28:13-26 யாக் 3:5-12.
28:14 மூன்றாவது நாக்கு என்றால் ‘புறங்கூறுதல்’ ஆகும்.