1வருவாயைப் பெருக்குவதற்காகப் பலர் பாவம் புரிகின்றனர்; செல்வத்திற்காக அலைவோர் தங்கள் கண்களைத் திருப்பிக் கொள்கின்றனர்.
2கற்களுக்கு இடையே உள்ள துளையில் முளை அடிக்கப்படுகிறது; விற்றல் வாங்கலுக்கு இடையே பாவம் நுழைந்துகொள்கிறது.
3ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சத்தில் ஒருவன் உறுதியாய் நிலைத்திராவிட்டால் அவனது வீடு விரைவில் நிலைகுலைந்துவிடும்.

பேச்சு

4சலிக்கின்றபோது சல்லடையில் உமி தங்கிவிடுகின்றது; அவ்வாறே, மனிதரின் பேச்சில் மாசுபடிந்துவிடுகின்றது.
5குயவரின் கலன்களை, சூளை பரிசோதிக்கின்றது; மனிதரை, உரையாடல் பரிசோதிக்கின்றது.
6கனி, மரத்தின் கண்காணிப்பைக் காட்டுகின்றது; சொல், மனிதரின் உள்ளப் பண்பாட்டைக் காட்டுகின்றது.
7ஒருவர் பேசுவதற்குமுன்பே அவரைப் புகழாதே; பேச்சைக் கொண்டே அவரை அறிந்து கொள்ளலாம்.
8நீதிநெறியைப் பின்பற்றி நடந்தால் அதனை அடைந்து கொள்வாய்; மாட்சிமிகு நீண்ட ஆடையாக அதனை அணிந்துகொள்வாய்.
9பறவைகள் தம்முடைய இனத்தோடு தங்குகின்றன; உண்மை அதனைக் கடைப்பிடிப்போரிடம் குடிகொள்ளும்.
10இரைக்காகப் பதுங்கிச் சிங்கம் காத்திருக்கின்றது; தீமை செய்கிறவர்களுக்காகப் பாவம் காத்திருக்கின்றது.
11இறைப்பற்றுள்ளோரின் பேச்சு எப்போதும் ஞானமுள்ளது; அறிவிலிகள் நிலவுபோல மாறுபடுவர்.
12அறிவிலிகள் நடுவில் காலத்தை வீணாக்காதே; அறிவாளிகள் நடுவில் நிலைத்து நில்.
13மூடரின் உரை வெறுக்கத்தக்கது; அவர்களின் சிரிப்பு பாவத்தைத் தூண்டவல்லது.
14அடிக்கடி ஆணையிடுவோரின் பேச்சு மெய்சிலிர்க்கச் செய்கின்றது; அவர்களின் வாய்ச் சண்டை நம் காதுகளை மூடச் செய்கின்றது.
15செருக்குற்றோரின் வாய்ச் சண்டை கொலைக்கு இட்டுச் செல்லும்; அவர்களின் வசைமொழி கேட்பது வருத்தத்திற்கு உரியது.

இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துதல்

16இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவோர் பிறருடைய நம்பிக்கையை இழக்கின்றனர்; ஆருயிர் நண்பர்களை அவர்கள் அடையமாட்டார்கள்.
17நண்பருக்கு அன்புகாட்டு; அவர்கள்மீது நம்பிக்கை வை; அவர்களுடைய இரகசியங்களை நீ வெளிப்படுத்திவிட்டால் அவர்கள் பின் செல்லாதே.
18ஏனெனில் ஒருவர் இன்னொருவரைக் கொலை செய்வதைப்போன்று நீ அடுத்திருப்பவரின் நட்பைக் கொன்றுவிட்டாய்.
19உன் கையில் இருந்த பறவையை நழுவவிட்டதுபோல் அடுத்திருப்பவரைப் போகவிட்டு விட்டாய்; இனி நீ அவரைப் பிடிக்கமாட்டாய்.
20அவரைத் தொடர்ந்து செல்லாதே; ஏனெனில் அவர் தொலைவில் சென்றுவிட்டார்; கண்ணியினின்று தப்பியோடும் மான்போல் ஓடிவிட்டார்.
21காயத்துக்குக் கட்டுப்போடலாம்; வசைமொழியை மன்னிக்கலாம்; ஆனால் இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவோர் பிறருடைய நம்பிக்கையை இழக்கின்றனர்.

வெளிவேடம்

22கண்ணால் சாடை காட்டுபவர்கள் தீச்செயலுக்குச் சூழ்ச்சி செய்கின்றார்கள். அதிலிருந்து யாரும் அவர்களைத் தடுக்கமுடியாது.
23உன் கண்முன் அவர்கள் தேன் ஒழுகப் பேசுவார்கள்; உன் பேச்சைக் கேட்டு வியப்படைவார்கள்; பின்னால் அவர்களது பேச்சு மாறிவிடும்; உன் சொல்லைக் கொண்டே உன்னை இடறிவிழச் செய்வார்கள்.
24பலவற்றை நான் வெறுத்திருக்கிறேன்; ஆனால் இவர்களை வெறுத்ததுபோல் வேறு எதனையும் வெறுத்ததில்லை. ஆண்டவரும் இவர்களை வெறுக்கின்றார்.
25கல்லை மேலே எறிவோர் அதைத் தம் தலைமேலேயே எறிந்து கொள்கின்றனர்; நம்பிக்கைக் கேடு எனும் அடி காயங்களைப் புதுப்பிக்கும்.
26குழி தோண்டுவோர் அதிலேயே விழுவர்; கண்ணி வைப்போர் அதிலேயே பிடிபடுவர்.
27தீமை செய்வோரைத் தீமை திருப்பித் தாக்கும்; அது எங்கிருந்து வருகிறது என அவர்களுக்கே தெரியாது.
28ஏளனமும் பழிச்சொல்லும் செருக்குற்றோருக்கு உரியவை; பழிக்குப்பழி அவர்களுக்காகச் சிங்கத்தைப்போல் பதுங்கிக் காத்திருக்கிறது.
29இறைப்பற்றுள்ளோரின் வீழ்ச்சியில் மகிழ்வோர் கண்ணியின் பிடியில் சிக்குவர்; அவர்கள் இறக்குமுன் துயரமே. அவர்களைக் கொன்றுவிடும்.

சீற்றம்

30வெகுளி, சினம் ஆகிய இரண்டும் வெறுப்புக்குரியவை; பாவிகள் இவற்றைப் பற்றிக் கொள்கின்றார்கள்.

27:6 மத் 7:17; லூக் 6:44. 27:13 சஉ 7:5-6. 27:16-21 நீமொ 20:19; 25:9. 27:22 நீமொ 6:13.