1வருவாயைப் பெருக்குவதற்காகப்

பலர் பாவம் புரிகின்றனர்;

செல்வத்திற்காக அலைவோர்

தங்கள் கண்களைத்

திருப்பிக் கொள்கின்றனர்.

2கற்களுக்கு இடையே உள்ள

துளையில் முளை அடிக்கப்படுகிறது;

விற்றல் வாங்கலுக்கு இடையே

பாவம் நுழைந்துகொள்கிறது.

3ஆண்டவரிடம் கொள்ளும்

அச்சத்தில் ஒருவன்

உறுதியாய் நிலைத்திராவிட்டால்

அவனது வீடு

விரைவில் நிலைகுலைந்துவிடும்.

பேச்சு

4சலிக்கின்றபோது சல்லடையில்

உமி தங்கிவிடுகின்றது;

அவ்வாறே, மனிதரின் பேச்சில்

மாசுபடிந்துவிடுகின்றது.

5குயவரின் கலன்களை,

சூளை பரிசோதிக்கின்றது;

மனிதரை, உரையாடல்

பரிசோதிக்கின்றது.

6கனி, மரத்தின்

கண்காணிப்பைக்

காட்டுகின்றது;

சொல், மனிதரின்

உள்ளப் பண்பாட்டைக்

காட்டுகின்றது.

7ஒருவர் பேசுவதற்குமுன்பே

அவரைப் புகழாதே;

பேச்சைக் கொண்டே

அவரை அறிந்து கொள்ளலாம்.

8நீதிநெறியைப் பின்பற்றி நடந்தால்

அதனை அடைந்து கொள்வாய்;

மாட்சிமிகு நீண்ட ஆடையாக

அதனை அணிந்துகொள்வாய்.

9பறவைகள் தம்முடைய

இனத்தோடு தங்குகின்றன;

உண்மை அதனைக்

கடைப்பிடிப்போரிடம் குடிகொள்ளும்.

10இரைக்காகப் பதுங்கிச்

சிங்கம் காத்திருக்கின்றது;

தீமை செய்கிறவர்களுக்காகப்

பாவம் காத்திருக்கின்றது.

11இறைப்பற்றுள்ளோரின் பேச்சு

எப்போதும் ஞானமுள்ளது;

அறிவிலிகள் நிலவுபோல மாறுபடுவர்.

12அறிவிலிகள் நடுவில்

காலத்தை வீணாக்காதே;

அறிவாளிகள் நடுவில்

நிலைத்து நில்.

13மூடரின் உரை

வெறுக்கத்தக்கது;

அவர்களின் சிரிப்பு

பாவத்தைத் தூண்டவல்லது.

14அடிக்கடி ஆணையிடுவோரின்

பேச்சு மெய்சிலிர்க்கச்

செய்கின்றது;

அவர்களின் வாய்ச் சண்டை

நம் காதுகளை மூடச் செய்கின்றது.

15செருக்குற்றோரின் வாய்ச்

சண்டை கொலைக்கு

இட்டுச் செல்லும்;

அவர்களின் வசைமொழி

கேட்பது வருத்தத்திற்கு உரியது.

இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துதல்

16இரகசியங்களை

வெளிப்படுத்துவோர் பிறருடைய

நம்பிக்கையை இழக்கின்றனர்;

ஆருயிர் நண்பர்களை

அவர்கள் அடையமாட்டார்கள்.

17நண்பருக்கு அன்புகாட்டு;

அவர்கள்மீது நம்பிக்கை வை;

அவர்களுடைய இரகசியங்களை

நீ வெளிப்படுத்திவிட்டால்

அவர்கள் பின் செல்லாதே.

18ஏனெனில் ஒருவர்

இன்னொருவரைக் கொலை

செய்வதைப்போன்று

நீ அடுத்திருப்பவரின்

நட்பைக் கொன்றுவிட்டாய்.

19உன் கையில் இருந்த

பறவையை நழுவவிட்டது

போல் அடுத்திருப்பவரைப்

போகவிட்டு விட்டாய்;

இனி நீ அவரைப் பிடிக்கமாட்டாய்.

20அவரைத் தொடர்ந்து செல்லாதே;

ஏனெனில் அவர் தொலைவில்

சென்றுவிட்டார்;

கண்ணியினின்று தப்பியோடும்

மான்போல் ஓடிவிட்டார்.

21காயத்துக்குக் கட்டுப்போடலாம்;

வசைமொழியை மன்னிக்கலாம்;

ஆனால் இரகசியங்களை

வெளிப்படுத்துவோர்

பிறருடைய நம்பிக்கையை

இழக்கின்றனர்.

வெளிவேடம்

22கண்ணால் சாடை

காட்டுபவர்கள் தீச்செயலுக்குச்

சூழ்ச்சி செய்கின்றார்கள்.

அதிலிருந்து யாரும்

அவர்களைத் தடுக்கமுடியாது.

23உன் கண்முன் அவர்கள்

தேன் ஒழுகப் பேசுவார்கள்;

உன் பேச்சைக் கேட்டு

வியப்படைவார்கள்;

பின்னால் அவர்களது

பேச்சு மாறிவிடும்;

உன் சொல்லைக் கொண்டே

உன்னை இடறிவிழச் செய்வார்கள்.

24பலவற்றை நான்

வெறுத்திருக்கிறேன்;

ஆனால் இவர்களை

வெறுத்ததுபோல்

வேறு எதனையும்

வெறுத்ததில்லை.

ஆண்டவரும் இவர்களை

வெறுக்கின்றார்.

25கல்லை மேலே எறிவோர்

அதைத் தம் தலை

மேலேயே எறிந்து கொள்கின்றனர்;

நம்பிக்கைக் கேடு எனும்

அடி காயங்களைப் புதுப்பிக்கும்.

26குழி தோண்டுவோர்

அதிலேயே விழுவர்;

கண்ணி வைப்போர்

அதிலேயே பிடிபடுவர்.

27தீமை செய்வோரைத்

தீமை திருப்பித் தாக்கும்;

அது எங்கிருந்து வருகிறது

என அவர்களுக்கே தெரியாது.

28ஏளனமும் பழிச்சொல்லும்

செருக்குற்றோருக்கு உரியவை;

பழிக்குப்பழி அவர்களுக்காகச்

சிங்கத்தைப்போல்

பதுங்கிக் காத்திருக்கிறது.

29இறைப்பற்றுள்ளோரின்

வீழ்ச்சியில் மகிழ்வோர்

கண்ணியின் பிடியில் சிக்குவர்;

அவர்கள் இறக்குமுன்

துயரமே. அவர்களைக் கொன்றுவிடும்.

சீற்றம்

30வெகுளி, சினம் ஆகிய

இரண்டும் வெறுப்புக்குரியவை;

பாவிகள் இவற்றைப் பற்றிக்

கொள்கின்றார்கள்.


27:6 மத் 7:17; லூக் 6:44. 27:13 சஉ 7:5-6. 27:16-21 நீமொ 20:19; 25:9. 27:22 நீமொ 6:13.