உதவிக்காக மன்றாடல்
(தாவீதின் புகழ்ப்பா)

1ஆண்டவரே! என் மன்றாட்டைக்

கேட்டருளும்; நீர் நம்பிக்கைக்கு

உரியவராய் இருப்பதால்,

உமது இரக்கத்திற்காக நான் எழுப்பும்

மன்றாட்டுக்குச் செவிசாய்த்தருளும்;

உமது நீதியின்படி எனக்குப் பதில் தாரும்.

2தண்டனைத் தீர்ப்புக்கு

உம் அடியானை இழுக்காதேயும்;

ஏனெனில், உயிர் வாழ்வோர் எவரும்

உமது திருமுன் நீதிமான் இல்லை.

3எதிரி என்னைத் துரத்தினான்;

என்னைத் தரையிலிட்டு நசுக்கினான்;

என்றோ இறந்தொழிந்தவர்களைப்போல்

என்னை இருட்டில் கிடக்கச் செய்தான்.

4எனவே, என்னுள்ளே என் மனம்

ஒடுங்கிப் போயிற்று;

என் உள்ளம் எனக்குள் சோர்ந்து போயிற்று.

5பண்டைய நாள்களை

நான் நினைத்துக் கொள்கின்றேன்;

உம் செயல்கள் அனைத்தையும் குறித்துச்

சிந்தனை செய்கின்றேன்;

உம் கைவினைகளைப் பற்றி

ஆழ்ந்து சிந்திக்கின்றேன்.

6உம்மை நோக்கி என் கைகளை

உயர்த்துகின்றேன்;

வறண்ட நிலம்

நீருக்காகத் தவிப்பது போல்

என் உயிர் உமக்காகத்

தவிக்கின்றது. (சேலா)

7ஆண்டவரே! விரைவாக

எனக்குச் செவிசாய்த்தருளும்;

ஏனெனில், என் உள்ளம் உடைந்துவிட்டது;

என்னிடமிருந்து உம் முகத்தை

மறைத்துக் கொள்ளாதேயும்;

இல்லையெனில், படுகுழி செல்வோருள்

ஒருவராகிவிடுவேன்.

8உமது பேரன்பை நான்

வைகறையில் கண்டடையச் செய்யும்;

ஏனெனில், உம்மீது

நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன்;

நான் நடக்க வேண்டிய அந்த வழியை

எனக்குக் காட்டியருளும்;

ஏனெனில், உம்மை நோக்கி

என் உள்ளத்தை உயர்த்துகின்றேன்.

9ஆண்டவரே!

என் எதிரிகளிடமிருந்து

என்னை விடுவித்தருளும்;

நான் உம்மிடம் தஞ்சம் புகுந்துள்ளேன்.

10உம் திருவுளத்தை நிறைவேற்ற

எனக்குக் கற்பித்தருளும்;

ஏனெனில், நீரே என் கடவுள்;

உமது நலமிகு ஆவி என்னைச்

செம்மையான வழியில் நடத்துவதாக!

11ஆண்டவரே!

உமது பெயரின் பொருட்டு

என் உயிரைக் காத்தருளும்!

உமது நீதியின் பொருட்டு என்னை

நெருக்கடியினின்று விடுவித்தருளும்.

12உமது பேரன்பை முன்னிட்டு

என் பகைவரை அழித்துவிடும்;

என் பகைவர் அனைவரையும்

ஒழித்துவிடும்;

ஏனெனில், நான் உமக்கே அடிமை!


143:2 உரோ 3:20; கலா 2:16.