இஸ்ரயேலைப் பாதுகாப்பவர்
(சீயோன்மலைத் திருப்பயணப் பாடல்; தாவீதுக்கு உரியது)

1ஆண்டவர் நம் சார்பாக

இருந்திராவிடில் –

இஸ்ரயேல் மக்கள் சொல்வார்களாக!

2ஆண்டவர் நம் சார்பாக இருந்திராவிடில்,

நமக்கு எதிராக மனிதர் எழுந்தபோது,

3அவர்களது சினம் நம்மேல் மூண்டபோது,

அவர்கள் நம்மை

உயிரோடு விழுங்கியிருப்பார்கள்.

4அப்பொழுது, வெள்ளம்

நம்மை மூழ்கடித்திருக்கும்;

பெருவெள்ளம் நம்மீது

புரண்டோடியிருக்கும்;

5கொந்தளிக்கும் வெள்ளம்

நம்மீது பாய்ந்தோடியிருக்கும்.

6ஆண்டவர் போற்றி! போற்றி!

எதிரிகளின் பற்களுக்கு

அவர் நம்மை இரையாக்கவில்லை.

7வேடர் கண்ணியினின்று தப்பிப் பிழைத்த

பறவைபோல் ஆனோம்;

கண்ணி அறுந்தது;

நாம் தப்பிப் பிழைத்தோம்.

8ஆண்டவரின் பெயரே நமக்குத் துணை!

விண்ணையும் மண்ணையும்

உண்டாக்கியவர் அவரே!