ஆண்டவரே உண்மையான கடவுள்

1எங்களுக்கன்று, ஆண்டவரே!

எங்களுக்கன்று;

மாட்சியை உம் பெயருக்கே

உரித்தாக்கும்;

உம் பேரன்பையும்

உண்மையையும் முன்னிட்டு

அதை உமக்கே உரியதாக்கும்.

2‘அவர்களுடைய கடவுள் எங்கே’ எனப்

பிற இனத்தார் வினவுவது ஏன்?

3நம் கடவுளோ விண்ணுலகில் உள்ளார்;

தம் திருவுளப்படி

அனைத்தையும் செய்கின்றார்.

4அவர்களுடைய தெய்வச்சிலைகள்

வெறும் வெள்ளியும் பொன்னுமே,

வெறும் மனிதக் கைவேலையே!

5அவற்றுக்கு வாய்கள் உண்டு;

ஆனால் அவை பேசுவதில்லை;

கண்கள் உண்டு;

ஆனால் அவை பார்ப்பதில்லை;

6செவிகள் உண்டு;

ஆனால் அவை கேட்பதில்லை;

மூக்குகள் உண்டு;

ஆனால் அவை முகர்வதில்லை.

7கைகள் உண்டு;

ஆனால் அவை தொட்டுணர்வதில்லை;

கால்கள் உண்டு;

ஆனால் அவை நடப்பதில்லை;

தொண்டைகள் உண்டு;

ஆனால் அவை குரல் எழுப்புவதில்லை.

8அவற்றைச் செய்கின்றோரும்

அவற்றில் நம்பிக்கை கொள்ளும்

அனைவரும் அவற்றைப்போல் ஆவர்.

9இஸ்ரயேலரே! ஆண்டவர்மீது

நம்பிக்கைக் கொள்ளுங்கள்;

அவரே உங்களுக்குத் துணையும் கேடயமும் ஆவார்.

10ஆரோனின் குலத்தாரே!

ஆண்டவர்மீது

நம்பிக்கைக் கொள்ளுங்கள்;

அவரே உங்களுக்குத்

துணையும் கேடயமும் ஆவார்.

11ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்போரே!

அவர்மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்;

அவரே உங்களுக்குத்

துணையும் கேடயமும் ஆவார்.

12ஆண்டவர்

நம்மை நினைவு கூர்ந்துள்ளார்;

நமக்குத் தம் ஆசியை அளிப்பார்.

இஸ்ரயேல் குடும்பத்தாருக்கு

ஆசி வழங்குவார்;

ஆரோனின் குடும்பத்தாருக்கு

ஆசி வழங்குவார்;

13தமக்கு அஞ்சிநடப்போர்க்கு

ஆண்டவர் ஆசி வழங்குவார்;

சிறியோர்க்கும் பெரியோர்க்கும்

ஆசி வழங்குவார்.

14ஆண்டவர் உங்கள் இனத்தைப்

பெருகச் செய்வார்;

உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும்

வளரச் செய்வார்.

15நீங்கள் ஆண்டவரிடமிருந்து

ஆசி பெறுவீர்களாக!

விண்ணையும் மண்ணையும்

உருவாக்கியவர் அவரே.

16விண்ணகமோ ஆண்டவருக்கு உரியது;

மண்ணகத்தையோ

அவர் மானிடர்க்கு வழங்கியுள்ளார்.

17இறந்தோர் ஆண்டவரைப் புகழ்வதில்லை;

மௌன உலகிற்குள் இறங்குவோர்

எவருமே அவரைப் புகழ்வதில்லை;

18நாமோ ஆண்டவரை வாழ்த்துகின்றோம்;

இப்பொழுதும் எப்பொழுதும்

வாழ்த்துகின்றோம்.


115:4-8 திபா 135:15-18; திவெ 9:20. 115:13 திவெ 11:18; 19:5.