1ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பவர்கள் இவற்றையெல்லாம் செய்வார்கள்; திருச்சட்டத்தைக் கற்றுத் தேர்ந்தவர்கள் ஞானத்தை அடைவார்கள்.
2தாய் போன்று ஞானம் அவர்களை எதிர்கொள்ளும்; இளம் மணமகள்போல அவர்களை வரவேற்கும்.
3அறிவுக் கூர்மை எனும் உணவை அவர்கள் அருந்தக் கொடுக்கும்; ஞானமாகிய நீரைப் பருக அளிக்கும்.
4அவர்கள் அதன்மீது சாய்ந்து கொள்வார்கள்; விழமாட்டார்கள்; அதைச் சார்ந்து வாழ்பவர்கள் இகழ்ச்சி அடையமாட்டார்கள்.
5அடுத்திருப்பவருக்கு மேலாக அது அவர்களை உயர்த்தும்; சபை நடுவில் பேச நாவன்மை நல்கும்.
6அவர்கள் அக்களிப்பையும் மகிழ்ச்சியின் முடியையும் கண்டடைவார்கள்; நிலையான பெயரை உரிமையாக்கிக் கொள்வார்கள்.
7அறிவிலிகள் ஞானத்தை அடையமாட்டார்கள்; பாவிகள் அதைக் காணமாட்டார்கள்;
8இறுமாப்பினின்று அது விலகி நிற்கும்; பொய்யர் ஒரு போதும் அதை நினைத்துப்பாரார்.
9பாவிகளின் வாயிலிருந்து வரும் இறைப்புகழ்ச்சி தகாதது; அது ஆண்டவரிடமிருந்து அவர்களுக்கு அருளப்படவில்லை.
10ஞானத்தினின்று இறைப்புகழ்ச்சி வெளிப்படவேண்டும்; ஆண்டவரே அதை வளமுறச் செய்வார்.

விருப்புரிமை

11‘ஆண்டவரே என் வீழ்ச்சிக்குக் காரணம்’ எனச் சொல்லாதே; தாம் வெறுப்பதை அவர் செய்வதில்லை.
12‘அவரே என்னை நெறிபிறழச் செய்தார்’ எனக் கூறாதே; பாவிகள் அவருக்குத் தேவையில்லை.
13ஆண்டவர் அருவருப்புக்குரிய அனைத்தையும் வெறுக்கிறார்; அவருக்கு அஞ்சிநடப்போர் அவற்றை விரும்புவதில்லை.
14அவரே தொடக்கத்தில் மனிதரை உண்டாக்கினர்; தங்கள் விருப்புரிமையின்படி செயல்பட அவர்களை விட்டுவிட்டார்.
15நீ விரும்பினால் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடி; பற்றுறுதியுடன் நடப்பது உனது விருப்பத்தைப் பொறுத்தது.
16உனக்குமுன் நீரையும் நெருப்பையும் அவர் வைத்துள்ளார்; உன் கையை நீட்டி உனக்கு விருப்பமானதை எடுத்துக்கொள்.
17மனிதர்முன் வாழ்வும் சாவும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. எதை அவர்கள் விரும்புகிறார்களோ அதுவே அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.
18ஆண்டவரின் ஞானம் பெரிது. அவர் ஆற்றல் மிக்கவர்; அனைத்தையும் அவர் காண்கிறார்.
19ஆண்டவருக்கு அஞ்சிநடப்போர் மீது அவரது பார்வை இருக்கும்; மனிதரின் செயல்கள் அனைத்தையும் அவர் அறிவார்.
20இறைப்பற்றின்றி இருக்க யாருக்கும் ஆண்டவர் கட்டளையிட்டதில்லை; பாவம் செய்ய எவருக்கும் அவர் அனுமதி கொடுத்ததும் இல்லை.

15:2 சாஞா 8:2,9. 15:7 சாஞா 1:4. 15:14 தொநூ 1:26-30. 15:17 இச 30:15,19.