தூய வழி

1பாலைநிலமும் பாழ்வெளியும்

அகமகிழும்;

பொட்டல் நிலம் அக்களிப்படைந்து,

லீலிபோல் பூத்துக் குலுங்கும்.

2அது வளமாய்ப் பூத்துக் குலுங்கி

மகிழ்ந்து பாடிக் களிப்படையும்;

லெபனோனின் எழில்

அதற்கு அளிக்கப்படும்;

கர்மேல், சாரோனின் மேன்மை

அதில் ஒளிரும்;

ஆண்டவர் மாட்சியையும்

நம் கடவுளின் பெருமையையும்

அவர்கள் காண்பார்கள்.

3தளர்ந்துபோன கைகளைத்

திடப்படுத்துங்கள்;

தள்ளாடும் முழங்கால்களை

உறுதிப்படுத்துங்கள்.

4உள்ளத்தில் உறுதியற்றவர்களை நோக்கி,

“திடன் கொள்ளுங்கள்,

அஞ்சாதிருங்கள்;

இதோ, உங்கள் கடவுள்

பழிதீர்க்க வருவார்;

அநீதிக்குப் பழிவாங்கும்

கடவுளாக வந்து உங்களை விடுவிப்பார்.”

5அப்போது பார்வையற்றோரின்

கண்கள் பார்க்கும்;

காது கேளாதோரின்

செவிகள் கேட்கும்.

6அப்பொழுது, காலூனமுற்றோர்

மான்போல் துள்ளிக்குதிப்பர்;

வாய்பேசாதோர் மகிழ்ந்து பாடுவர்;

பாலைநிலத்தில் நீரூற்றுகள்

பீறிட்டு எழும்;

வறண்ட நிலத்தில் நீரோடைகள்

பாய்ந்தோடும்.

7கனல் கக்கும் மணல்பரப்பு

நீர்த் தடாகம் ஆகும்;

தாகமுற்ற தரை

நீரூற்றுகளால் நிறைந்திருக்கும்;

குள்ளநரி தங்கும் வளைகள் எங்கும்

கோரையும் நாணலும் முளைத்து நிற்கும்.

8அங்கே! நெடுஞ்சாலை ஒன்று இருக்கும்;

அது ‘தூய வழி’ என்று பெயர் பெறும்.

தீட்டுப்பட்டோர் அதன் வழியாய்க்

கடந்து செல்லார்;

அவ்வழிவரும் பேதையரும்

வழி தவறிச் செல்லார்.

9அங்கே சிங்கம் இராது;

அவ்வழியில் கொடிய விலங்குகள்

செல்வதில்லை, காணப்படுவதுமில்லை;

மீட்படைந்தவர்களே

அவ்வழியில் நடப்பார்கள்.

10ஆண்டவரால் விடுவிக்கப்பட்டோர்

திரும்பி வருவர்;

மகிழ்ந்து பாடிக் கொண்டே

சீயோனுக்கு வருவர்;

அவர்கள் முகம் என்றுமுள

மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்திருக்கும்;

அவர்கள் மகிழ்ச்சியும்

பூரிப்பும் அடைவார்கள்;

துன்பமும் துயரமும் பறந்தோடும்.


35:3 எபி 12:12. 35:5-6 மத் 11:5; லூக் 7:22.