பொல்லாரின் தண்டிப்புக்காக வேண்டல்
(பாடகர் தலைவர்க்கு: ‘அழிக்காதே’ என்ற மெட்டு; தாவீதின் கழுவாய்ப்பாடல்)

1ஆட்சியாளரே! நீவிர் வழங்கும் தீர்ப்பு

உண்மையில் நீதியானதா?

மாந்தர்க்கு நேர்மையுடன்

தீர்ப்பு வழங்குகின்றீரா?

2இல்லை; அநீதியானவற்றைச் செய்வதற்கே

நீங்கள் திட்டமிடுகின்றீர்கள்;

நீங்கள் நாட்டில் நடக்கும் அநீதிக்கு

உடந்தையாய் இருக்கின்றீர்கள்.

3பொல்லார் கருவிலிருந்தே

நெறிதவறிச் செல்கின்றனர்;

பிறப்பிலிருந்தே பொய் பேசித் திரிகின்றனர்.

4அவர்களது நச்சுத்தன்மை

நாகத்தின் நஞ்சு போன்றது;

செவிட்டு விரியன் தன் காதை

அடைத்துக்கொள்வதுபோல, அவர்களும் தங்களைச்

செவிடாக்கிக் கொள்கின்றனர்.

5பாம்பாட்டியின் மகுடியோசை

அவ்விரியனின் காதில் விழாது;

அவன் திறமையுடன் ஊதினாலும்

அதற்குக் கேளாது.

6கடவுளே, அவர்கள் வாயின் பற்களை

நொறுக்கிவிடும்;

ஆண்டவரே, அந்த இளஞ்சிங்கங்களின்

கடைவாய்ப் பற்களை உடைத்துவிடும்.

7காட்டாற்று நீர்போல

அவர்கள் மறைந்தொழியட்டும்;

அவர்கள் தம் வில்லை நாணேற்றியவுடன்

அம்புகள் முறிந்து போகட்டும்!

8ஊர்ந்து ஊர்ந்து தேய்ந்து போகும்

நத்தைபோல் ஆகட்டும்;

பிறந்தும் கதிரொளி காணாத

பெண்வயிற்றுப் பிண்டம்போல் ஆகட்டும்.

9முள் நெருப்பினால்

உங்கள் பானை சூடேறுமுன்னே,

பச்சையானதையும்

வெந்துகொண்டிருப்பதையும்

சுழற்காற்றினால் அவர்

அடித்துக்கொண்டு போவார்.

10தீயோர் தண்டிக்கப்படுவதை

நேர்மையாளர் காணும்போது மகிழ்வர்;

அவர்கள் தம் பாதங்களைப்

பொல்லாரின் இரத்தத்தில் கழுவுவர்.

11அப்போது மானிடர்,

‘உண்மையிலேயே நேர்மையாளருக்குக்

கைம்மாறு உண்டு;

மெய்யாகவே பூவுலகில்

நீதியுடன் ஆளும் கடவுள் ஒருவர்

இருக்கின்றார்’ என்று சொல்வர்.