ஆண்டவரே உலகின் அரசர்
(பாடகர் தலைவர்க்கு: கோராகியரின் புகழ்ப்பா)

1மக்களினங்களே,

களிப்புடன் கைகொட்டுங்கள்;

ஆர்ப்பரித்துக் கடவுளைப்

புகழ்ந்து பாடுங்கள்.

2ஏனெனில், உன்னதராகிய ஆண்டவர்

அஞ்சுதற்கு உரியவர்;

உலகனைத்தையும் ஆளும்

மாவேந்தர் அவரே;

3வேற்று மக்களை

நமக்கு அடிபணியச் செய்தவர்;

அன்னிய நாடுகளை

நம் தாள் பணிய வைத்தார்.

4நம் உரிமைச் சொத்தை

அவர் நமக்குத் தேர்ந்து அளித்தார்;

அது அவர் அன்புகூரும்

யாக்கோபின் பெருமை ஆகும். (சேலா)

5ஆரவார ஒலியிடையே

பவனி செல்கின்றார் கடவுள்;

எக்காளம் முழங்கிடவே

உயரே ஏறுகின்றார் ஆண்டவர்.

6பாடுங்கள்;

கடவுளுக்குப் புகழ் பாடுங்கள்;

பாடுங்கள், நம் அரசருக்குப் புகழ் பாடுங்கள்.

7ஏனெனில், கடவுளே

அனைத்து உலகின் வேந்தர்;

அருட்பா தொடுத்துப் புகழ் பாடுங்கள்.

8கடவுள் பிறஇனத்தார் மீது

ஆட்சி செய்கின்றார்;

அவர்தம் திரு அரியணையில்

வீற்றிருக்கின்றார்.

9மக்களினங்களின் தலைவர்கள்

ஆபிரகாமின் கடவுளுடைய மக்களோடு

ஒன்றுகூடுவர்; ஏனெனில்,

மண்ணுலகின் மன்னர் அனைவரும்

கடவுளின் கொற்றத்திற்கு உட்பட்டவர்;

கடவுளே அனைத்திற்கும் மேலானவர்.