யோசியா

1யோசியாவின் நினைவு, நறுமணப் பொருள் தயாரிப்பவரால் செய்யப்பட்ட தூபக் கலவைபோன்றது; எல்லாருடைய வாயிலும் தேனைப்போலும், திராட்சை இரசம் பரிமாறப்படும் விருந்தின் இன்னிசைபோலும் இனியது.
2மக்களைச் சீர்படுத்துவதில் நேர்மையாக நடந்துகொண்டார்; தீநெறியின் அருவருப்பை நீக்கினார்.
3ஆண்டவரிடம் தம் உள்ளத்தைச் செலுத்தினார்; தீநெறியாளர்களின் காலத்தில் வாழ்ந்த இறைப்பற்றுள்ளோரை உறுதிப்படுத்தினார்.

எரேமியா

4தாவீது, எசேக்கியா, யோசியா, ஆகியோரைத்தவிர மற்ற அனைவரும் பாவத்திற்குமேல் பாவம் செய்தனர். ஏனெனில் உன்னத இறைவனின் திருச்சட்டத்தைக் கைவிட்டனர்; யூதாவின் மன்னர்களும் மறைந்துபோயினர்.
5அவர்கள் தங்களுடைய வலிமையைப் பிறருக்கு விட்டுக்கொடுத்தார்கள்; தங்களுடைய மாட்சியை அயல் நாட்டாருக்குக் கையளித்தார்கள்.
6திருவிடம் அமைந்திருந்த தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட நகரை அவர்கள் தீக்கிரையாக்கினார்கள்; எரேமியா கூறியபடி அதன் தெருக்களைப் பாழாக்கினார்கள்.
7தாயின் வயிற்றிலேயே இறைவாக்கினராகத் திருநிலைப்படுத்தப்பெற்று, பிடுங்கவும் துன்புறுத்தவும் இடிக்கவுமின்றி, கட்டியெழுப்பவும் நட்டுவைக்கவும் ஏற்படுத்தப்பெற்ற எரேமியாவை அவர்கள் கொடுமையாய் நடத்தினார்கள்.

எசேக்கியேல்

8எசேக்கியேல் கடவுளுடைய மாட்சியின் காட்சியைக் கண்டார்; கெருபுகள் தாங்கின தேரின்மேல் மிளிர்ந்த அம்மாட்சியை ஆண்டவர் அவருக்குக் காட்டினார்.
9பகைவர்களை நினைவுகூர்ந்து புயலை அனுப்பினார்; நேரிய வழியில் நடந்தோருக்கு நலன்கள் புரிந்தார்.
10பன்னிரண்டு இறைவாக்கினர்களின் எலும்புகள் அவர்களது கல்லறையிலிருந்து புத்துயிர் பெற்றெழுக. அவர்கள் யாக்கோபின் குலத்தாரைத் தேற்றினார்கள்; பற்றுறுதி கொண்ட நம்பிக்கையால் அவர்களை விடுவித்தார்கள்.

செருபாபேல், யோசுவா

11செருபாபேலை எவ்வாறு நாம் மேன்மைப்படுத்துவோம்? வலக்கையின் கணையாழிபோல் அவர் திகழ்ந்தார்.
12அவரைப்போலவே யோசதாக்கின் மகன் யோசுவாவும் விளங்கினார். அவர்கள் தங்கள் காலத்தில் ஆண்டவரின் இல்லத்தைக் கட்டினார்கள்; என்றுமுள மாட்சிக்கென நிறுவப்பட்ட திருக்கோவிலை ஆண்டவருக்கு எழுப்பினார்கள்.

நெகேமியா

13நெகேமியாவின் நினைவும் பெருமைக்குரியது. இடிந்து விழுந்த மதில்களை அவர் நமக்காக எழுப்பினார்; கதவுகளையும் தாழ்ப்பாள்களையும் பொருத்தினார்; நம் இல்லங்களை மீண்டும் கட்டினார்.

குலமுதல்வர்கள்

14ஏனோக்குபோன்ற எவரும் மண்ணுலகின்மீது படைக்கப்படவில்லை. அவர் நிலத்திலிருந்து மேலே எடுத்துக் கொள்ளப்பெற்றார்.
15யோசேப்பைப் போன்றவர் எவரும் பிறந்ததில்லை; அவர் சகோதரர்களின் தலைவராகவும் மக்களின் ஊன்றுகோலாகவும் திகழ்ந்தார். அவருடைய எலும்புகளும் காக்கப்பட்டன.
16சேம், சேத்து ஆகியோர் மனிதருக்குள் மாட்சிமைப்படுத்தப்பெற்றனர். படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களுள்ளும் ஆதாம் சிறந்து விளங்குகிறார்.

49:1-3 2 அர 22:1-2, 11-13; 23:3-25; 2 குறி 34:14. 49:6-7 எரே 1:4-10; 37:21. 49:8-9 எசே 1:3-28; 14:14-20. 49:11 ஆகா 2:23; எஸ்ரா 3:2. 49:12 ஆகா 1:1; 12:15. 49:13 நெகே 2:11-4:15; 6:1-5. 49:14 சாஞா 4:10-14; தொநூ 5:24. 49:15 தொநூ 37:1-50:26.