பெற்றோர்பால் கடமை

1குழந்தைகளே,

உங்கள் தந்தையாகிய எனக்குச்

செவிசாயுங்கள்; நான்

கூறுவதன்படி செயல்படுங்கள்;

அப்பொழுது காப்பாற்றப்படுவீர்கள்.

2பிள்ளைகளைவிடத் தந்தையரை

ஆண்டவர் மிகுதியாக

மேன்மைப்படுத்தியுள்ளார்;

பிள்ளைகள்மீது அன்னையருக்குள்ள

உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

3தந்தையரை மதிப்போர்

பாவங்களுக்குக் கழுவாய்

தேடிக்கொள்கின்றனர்.

4அன்னையரை

மேன்மைப்படுத்துவோர்

செல்வம் திரட்டி வைப்போருக்கு

ஒப்பாவர்.

5தந்தையரை மதிப்போருக்குத்

தங்கள் பிள்ளைகளால்

மகிழ்ச்சி கிட்டும்;

அவர்களுடைய மன்றாட்டு

கேட்கப்படும்.

6தந்தையரை மேன்மைப்படுத்துவோர்

நீடுவாழ்வர்;

ஆண்டவருக்குப் பணிந்து

நடப்போர் தங்கள் அன்னையர்க்கு

மதிப்பு அளிப்பர்.

7தலைவர்கள் கீழ்ப்பணியாளர்கள்

போல் அவர்கள் தங்கள்

பெற்றோருக்குப் பணி செய்வார்கள்.

8சொல்லாலும் செயலாலும்

உங்கள் பெற்றோரை

மதியுங்கள்;

அப்பொழுது உங்களுக்கு

ஆண்டவரின் ஆசி கிடைக்கும்.

9தந்தையின் ஆசி பிள்ளைகளின்

குடும்பங்களை நிலைநாட்டும்;

தாயின் சாபம் அவற்றை வேரோடு

பெயர்த்தெறிந்துவிடும்.

10உங்கள் தந்தையரை

அவமதிப்பதில் பெருமை

கொள்ளாதீர்கள்;

உங்கள் தந்தையரின்

சிறுமை உங்களுக்குப் பெருமையாகாது.

11தந்தை மதிக்கப்பெற்றால்

அது பிள்ளைகளுக்குப் பெருமை;

தாய்க்கு இழிவு ஏற்பட்டால்

அது பிள்ளைகளுக்குச் சிறுமை.

12குழந்தாய், உன் தந்தையின்

முதுமையில் அவருக்கு உதவு;

அவரது வாழ்நாளெல்லாம்

அவர் உள்ளத்தைப் புண்படுத்தாதே.

13அவரது அறிவாற்றல் குறைந்தாலும்

பொறுமையைக் கடைப்பிடி;

நீ இளமை மிடுக்கில் இருப்பதால்

அவரை இகழாதே.

14தந்தைக்குக்காட்டும் பரிவு

மறக்கப்படாது. அது உன்

பாவங்களுக்குக் கழுவாயாக

விளங்கும்.

15உன் துன்ப நாளில் கடவுள்

உன்னை நினைவுகூர்வார்;

பகலவனைக் கண்ட பனிபோல்

உன் பாவங்கள் மறைந்தொழியும்.

16தந்தையரைக் கைவிடுவோர்

கடவுளைப் பழிப்பவர் போல்வர்;

அன்னையர்க்குச் “சினமூட்டுவோர்

ஆண்டவரால் சபிக்கப்படுவர்.

தாழ்ச்சி

17குழந்தாய், நீ செய்வது அனைத்தையும்

பணிவோடு செய்;

அவ்வாறாயின், கடவுளுக்கு

உகந்தோர் உனக்கு அன்பு காட்டுவர்.

18நீ பெரியவனாய் இருக்குமளவுக்குப்

பணிந்து நட. அப்போது

ஆண்டவர் முன்னிலையில்

உனக்குப் பரிவு கிட்டும்.

19*[உயர்ந்தோர், புகழ்பெற்றோர்

பலர் உள்ளனர்.

ஆயினும் எளியோருக்குத்தான்

ஆண்டவர் தம் மறைபொருளை

வெளிப்படுத்துகிறார்.]

20ஆண்டவரின் ஆற்றல் பெரிது;

ஆயினும், தாழ்ந்தோரால்

அவர் மாட்சி பெறுகின்றார்.

21உனக்கு மிகவும் கடினமாக

இருப்பவற்றைத் தேடாதே;

உன் ஆற்றலுக்கு மிஞ்சியதை

ஆராயாதே.

22உனக்குக் கட்டளையிடப்பட்டவை

பற்றி எண்ணிப்பார்;

ஏனெனில் மறைந்துள்ளவைபற்றி

நீ ஆராய வேண்டியதில்லை.

23உனக்கு அப்பாற்பட்ட

செயல்களில் தலையிடாதே;

ஏனெனில் உனக்குக்

காட்டப்பட்டவையே

மனித அறிவுக்கு எட்டாதவை.

24மாந்தரின் இறுமாப்பு

பலரை நெறிபிறழச்

செய்திருக்கிறது;

தவறான கணிப்புகள்

தீர்ப்புகளை ஊறுபடுத்தியுள்ளன.

25*[கண் இல்லையேல்

பார்க்க முடியாது.

அறிவு இல்லையேல்

அது இருப்பதாகக்

காட்டிக் கொள்ளாதே.]

செருக்கு

26பிடிவாதம் கொண்டோர்

இறுதியில் தீமைக்கு உள்ளாவர்;

கேட்டினை விரும்புவோர்

அதனால் அழிவர்.

27அடங்கா மனத்தோர்

தொல்லைகளால்

அழுத்தப்படுவர்;

பாவிகள் பாவத்தைப்

பெருக்குவர்.

28இறுமாப்புக்கொண்டோரின்

நோய்க்கு மருந்து இல்லை;

ஏனெனில் தீமை அவர்களுள்

வேரூன்றி விட்டது.

29நுண்ணறிவாளர் உவமைகளைப்

புரிந்துகொள்வர்;

ஞானிகள் கேட்டறியும்

ஆவல் மிக்கவர்கள்.

ஏழைகளுக்கு இரங்கல்

30எரியும் நெருப்பைத்

தண்ணீர் அவிக்கும்;

தருமம் செய்தல் பாவங்களைக்

கழுவிப் போக்கும்.

31நன்மை செய்தோர்க்கே

நன்மை செய்வோர்

தங்களது எதிர்காலத்தை

எண்ணிச் செயல்படுகின்றனர்;

தங்களது வீழ்ச்சிகாலத்தில் அவர்கள் உதவி பெறுவர்.


3:7 எபே 6:1. 3:9 தொநூ 27:27-29. 3:11 நீமொ 17:6. 3:26 நீமொ 28:14.
3:19 [ ] சில சுவடிகளில் மட்டும் காணப்படுகிறது. 3:25 [ ] சில சுவடிகளில் மட்டும் காணப்படுகிறது.