14 பிப்ரவரி 2020, வெள்ளி

பொதுக்காலம் 5ஆம் வாரம் - வெள்ளி

நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி (திப 16: 14b)

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! உம் திருமகனின் சொற்களை எங்கள் மனத்தில் இருத்தும்படி ஆண்டவரே, எங்கள் இதயத்தை திறந்தருளும். அல்லேலூயா.